Цифрова спадщина

Сучасне розуміння поняття збереження культурної спадщини включає діяльність у галузі створення цифрового ресурсу спадщини. Процеси оцифрування та представлення в цифровому середовищі об’єктів історико-культурної спадщини є важливим сегментом розвитку сучасної інфраструктури знань: освіти, науки, культури.

Національні та наукові бібліотеки на сьогодні є скарбницями культурних здобутків українського народу, носіями національної пам'яті і загальнолюдських духовних цінностей, невід’ємною складовою національної культурної спадщини. Унікальний універсальний фонд Національної бібліотеки України імені В. І . Вернадського, «Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, архівний фонд та депозитарій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709 віднесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання. Фонди НБУВ є дзеркалом та джерельним відбитком розвитку української держави та суспільства в цілому. Ці фонди є об'єктом соціогуманітарних досліджень з метою введення інформаційних джерел до наукового та культурного обігу. Важливим напрямом бібліотечної діяльності в період формування цифрового суспільства є створення цифрових фондів та порталів національної спадщини, віртуальна реконструкція̈ цілісних історико-культурних колекцій.


Відповідно до вимог цифровізації НБУВ активно розвиває новий напрям наукових досліджень - цифрову гуманітаристику: переведення в цифровий формат культурної спадщини і формуванням спеціальних баз даних; створення цифрових колекцій і архівів; формуванням та джерелознавчий аналіз корпусів текстів; підготовка електронних мультимедійних наукових видань; візуалізація, статистичний та бібліометричний аналіз даних; створення баз даних і знань, електронних довідників.

 • УКРАЇНІКА (Е-БІБЛІОТЕКА)

  е-Бібліотека «Україніка» – це національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах – про Україну, її історію, економіку, культуру. Ресурс ґрунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу. Започаткований 2017 року Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Принциповим в організації ресурсів ЕБ є впровадження єдиної системи організації знань на основі наукового довідково-пошукового апарату. Основні поняття представленої галузі знань супроводжуються іконографічною та довідково-енциклопедичною інформацією, що надає змогу визначити для кожного ресурсу його тематичні, територіальні, часові й інтелектуальні атрибути. Все це створює для дослідників умови ефективного пошуку джерел наукової інформації. Інформаційні ресурси електронної бібліотеки «Україніка» розміщуються на умовах використання з навчальною та науковою некомерційною метою.

 • ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

  Повнотекстове зібрання оцифрованих документів історико-культурних фондів НБУВ. Цифрова бібліотека структурована за колекціями, видами документів та за предметно-тематичними рубриками. Цифрові колекції організовані за різними принципами: тематичні, персональні, установ, видавничі, книжкових пам'яток, історичні фонди, зібрання. Відбір документів для оцифрування здійснюється за такими основними критеріями: цінні та унікальні, пошкоджені, підвищеного попиту. Найбільшою за кількістю документів є колекція україніки, яка містить важливі для дослідників джерела знань про Україну та український народ. Цифрові ресурси українознавчої тематики поповнюють колекцію е-бібліотеки "Україніка".

 • УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ БІОГРАФІЧНИЙ АРХІВ

  «Український національний біографічний архів» (УНБА) – електронний науково-інформаційний ресурс, формування якого започатковано Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІБД НБУВ) на базі нагромаджених ним електронних баз історико-біографічних даних та біобібліографії. УНБА є оригінальним вітчизняним інформаційним продуктом, відкритим в основній своїй частині для вільного доступу користувачів.
  Метою укладачів УНБА є створення фундаментального вітчизняного науково-інформаційного ресурсу, який інтегрував би вивірену інформацію про діячів України минулих часів і слугував би зростаючим інформаційним потребам сфер освіти, науки, культури, державного управління, завданням репрезентації України у світі.